معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت آموزش و پرورش منصوب شد

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از شادا، در حکم انتصاب کاظمی آمده است: در اجرای ماده 32 قانون محاسبات عمومی کشور به موجب این حکم به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت آموزش و پرورش منصوب می شوید تا به منظور انجام وظایف محوله و قانونی در قالب شرح وظایف و تفویض اختیار صادره از طرف ذیحساب مربوطه برابر ضوابط و مقررات عمل نمایید.
موفقیت شما را درانجام مسئولیت های محوله از خداوند بخشنده و مهربان که ناظر براعمال ماست، خواهانم.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی …

علم و فناوری

مرجع توریسم