مصوبه جدید درباره اطلاعات کاربران تلگرام

مصوبه جدید درباره اطلاعات کاربران تلگرام
همه ی شبکه های پیام رسان فعال در کشور طی یک دوره ی یک ساله، ذخیره سازی داده های خود را در داخل کشور انجام دهند.

مصوبه جدید درباره اطلاعات کاربران تلگرام

همه ی شبکه های پیام رسان فعال در کشور طی یک دوره ی یک ساله، ذخیره سازی داده های خود را در داخل کشور انجام دهند.
مصوبه جدید درباره اطلاعات کاربران تلگرام

روزنامه قانون