مردِ زن نما 600 میلیون در تلگرام کلاه برداری کرد

مردِ زن نما 600 میلیون در تلگرام کلاه برداری کرد
رییس پلیس فتا کرمان گفت: مردی که در فضای مجازی خود را به عنوان یک خانم معرفی و مبلغ 600 میلیون ریال با وعده ی ازدواج از یک شهروند کلاه برداری کرده بود، شناسایی شد.

مردِ زن نما 600 میلیون در تلگرام کلاه برداری کرد

رییس پلیس فتا کرمان گفت: مردی که در فضای مجازی خود را به عنوان یک خانم معرفی و مبلغ 600 میلیون ریال با وعده ی ازدواج از یک شهروند کلاه برداری کرده بود، شناسایی شد.
مردِ زن نما 600 میلیون در تلگرام کلاه برداری کرد

دانلود سرا