مترجم فیسبوک روزانه ۲۰۰ میلیون خط از زبان های مختلف را ترجمه می کند

مترجم فیسبوک روزانه ۲۰۰ میلیون خط از زبان های مختلف را ترجمه می کند
فیسبوک از زمانی که تنها یک شبکه ی اجتماعی ساده محسوب می شد، سال ها فاصله گرفته است و رفته رفته در حال تبدیل شدن به یک پلتفرم جامع و کامل است. مترجم فیسبوک یکی از قطعاتی است که در پازل جهانی شدن فیسبوک، نقش مهمی را بازی می کند و نقش پل ارتباطی بین زبان ها را بر عهده دارد.

این شبکه ی اجتماعی و طبیعتا سرویس مترجم فیسبوک (Facebook Translator)، شاید در کشور ما یکی دو سالی است که از بورس افتاده است و با ورود شبکه های جدیدی نظیر تلگرام، دیگر آن محبوبیت گذشته را ندارد، اما این موضوع در سطح جهانی کاملا برعک …

مترجم فیسبوک روزانه ۲۰۰ میلیون خط از زبان های مختلف را ترجمه می کند

فیسبوک از زمانی که تنها یک شبکه ی اجتماعی ساده محسوب می شد، سال ها فاصله گرفته است و رفته رفته در حال تبدیل شدن به یک پلتفرم جامع و کامل است. مترجم فیسبوک یکی از قطعاتی است که در پازل جهانی شدن فیسبوک، نقش مهمی را بازی می کند و نقش پل ارتباطی بین زبان ها را بر عهده دارد.

این شبکه ی اجتماعی و طبیعتا سرویس مترجم فیسبوک (Facebook Translator)، شاید در کشور ما یکی دو سالی است که از بورس افتاده است و با ورود شبکه های جدیدی نظیر تلگرام، دیگر آن محبوبیت گذشته را ندارد، اما این موضوع در سطح جهانی کاملا برعک …
مترجم فیسبوک روزانه ۲۰۰ میلیون خط از زبان های مختلف را ترجمه می کند

سپهر نیوز