مبلغان شیطان در تلگرام!/ کانال هایی که صرفا دین را نشانه گرفته اند

مبلغان شیطان در تلگرام!/ کانال هایی که صرفا دین را نشانه گرفته اند
نقش شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام به عنوان پرکاربرترین نرم افزار پیام رسان در ترویج عقاید منفی و ضددینی به طور جدی افزایش یافته است.

مبلغان شیطان در تلگرام!/ کانال هایی که صرفا دین را نشانه گرفته اند

نقش شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام به عنوان پرکاربرترین نرم افزار پیام رسان در ترویج عقاید منفی و ضددینی به طور جدی افزایش یافته است.
مبلغان شیطان در تلگرام!/ کانال هایی که صرفا دین را نشانه گرفته اند

خرید بک لینک

تکنولوژی جدید