ماجرای فروش ممبرهای جعلی تلگرام+تصاویر

ماجرای فروش ممبرهای جعلی تلگرام+تصاویر
فیک ممبر در کانال های تلگرامی شاید برای افرادی که سودای کسب و کار پر سود را دارند خوشایند باشد اما برای اعضای واقعی فریبی بیش برای عضویت در این کانال ها نیست.

ماجرای فروش ممبرهای جعلی تلگرام+تصاویر

فیک ممبر در کانال های تلگرامی شاید برای افرادی که سودای کسب و کار پر سود را دارند خوشایند باشد اما برای اعضای واقعی فریبی بیش برای عضویت در این کانال ها نیست.
ماجرای فروش ممبرهای جعلی تلگرام+تصاویر

نفت آموزش پرورش دولتی