قتل چهره ها با تلگرام؛ سیاستمدارانی که هفته ای سه بار می میرند

قتل چهره ها با تلگرام؛ سیاستمدارانی که هفته ای سه بار می میرند
امروز هم چند هنرمند، سیاستمدار، زندانی و ورزشکار و …، به لطف فضای مجازی مردند و دفن شدند و دوباره سر زندگی بازگشتند؛ این فضا، یعنی سخت تر شدن کار رسانه ای با وجود شبکه های اجتماعی و کارخبری بی هیچ تعهد حرفه ای.

قتل چهره ها با تلگرام؛ سیاستمدارانی که هفته ای سه بار می میرند

امروز هم چند هنرمند، سیاستمدار، زندانی و ورزشکار و …، به لطف فضای مجازی مردند و دفن شدند و دوباره سر زندگی بازگشتند؛ این فضا، یعنی سخت تر شدن کار رسانه ای با وجود شبکه های اجتماعی و کارخبری بی هیچ تعهد حرفه ای.
قتل چهره ها با تلگرام؛ سیاستمدارانی که هفته ای سه بار می میرند

ابزار رسانه