فروپاشی روشنفکریِ چپ و راست/ تنزل تولید فکر در حد تلگرام!

فروپاشی روشنفکریِ چپ و راست/ تنزل تولید فکر در حد تلگرام!
برای برخی رسانه های ما آنقدر که اظهارنظر پیش پا افتاده یک نماینده مجلس اهمیت دارد، فریادهای چهره های ماندگار علمی در باب وضع وخیم علوم انسانی و فرهنگ موضوعیت ندارد.

فروپاشی روشنفکریِ چپ و راست/ تنزل تولید فکر در حد تلگرام!

برای برخی رسانه های ما آنقدر که اظهارنظر پیش پا افتاده یک نماینده مجلس اهمیت دارد، فریادهای چهره های ماندگار علمی در باب وضع وخیم علوم انسانی و فرهنگ موضوعیت ندارد.
فروپاشی روشنفکریِ چپ و راست/ تنزل تولید فکر در حد تلگرام!

آپدیت نود 32 ورژن 4

دانلود سرا