فرصت یکساله به تلگرام و شبکه های موبایلی

فرصت یکساله به تلگرام و شبکه های موبایلی
شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا) ، موضوع شبکه های اجتماعی موبایلی همچنان در متن مهم ترین بحث ها در زمینه فضای مجازی قرار دارد و در تازه ترین اقدام شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور از تصمیمی تازه در این زمینه خبر داده است. یک سال مهلت برای آنکه این شبکه ها ذخیره سازی داده های خود را در داخل کشور انجام دهند . مهلتی یکساله برای آنکه شبکه های ایرانی و داخلی سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کنند و اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را در داخل ذخیره کنند. همچنین مقرر شد به تدری …

فرصت یکساله به تلگرام و شبکه های موبایلی

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا) ، موضوع شبکه های اجتماعی موبایلی همچنان در متن مهم ترین بحث ها در زمینه فضای مجازی قرار دارد و در تازه ترین اقدام شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور از تصمیمی تازه در این زمینه خبر داده است. یک سال مهلت برای آنکه این شبکه ها ذخیره سازی داده های خود را در داخل کشور انجام دهند . مهلتی یکساله برای آنکه شبکه های ایرانی و داخلی سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کنند و اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را در داخل ذخیره کنند. همچنین مقرر شد به تدری …
فرصت یکساله به تلگرام و شبکه های موبایلی

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی