عفت مرعشی در بیمارستان بستری شد

عفت مرعشی در بیمارستان بستری شد
اتاق خبر 24 : 
چند کانال خبری در تلگرام مدعی شدند عفت مرعشی، همسر هاشمی رفسنجانی در یکی از بیمارستان های تهران بستری شد.
تا این لحظه خبر بستری شدن عفت هاشمی در بیمارستان را هیچ یک از اعضای خانواده هاشمی تایید و یا تکذیب نکردند.
منبع: فردا

عفت مرعشی در بیمارستان بستری شد

اتاق خبر 24 : 
چند کانال خبری در تلگرام مدعی شدند عفت مرعشی، همسر هاشمی رفسنجانی در یکی از بیمارستان های تهران بستری شد.
تا این لحظه خبر بستری شدن عفت هاشمی در بیمارستان را هیچ یک از اعضای خانواده هاشمی تایید و یا تکذیب نکردند.
منبع: فردا
عفت مرعشی در بیمارستان بستری شد