عربده کشی اراذل و اوباش در فضای مجازی

گروه درنگ- زهرا داستانی: قلدر معابند و روی بازوهایشان خالکوبی دارند. فردی را روی صندلی نشانده اند و بازخواستش می کنند و چند سیلی به صورتش می کوبند و اقتدار خود را به نمایش می گذارند. دیروز سر کوچه و خیابان مردم را خفت می کردند و امروز رعب و وحشت در جان کاربران پیر و جوان تلگرام می اندازند. اسمشان را اراذل و اوباش گذاشته اند تا مردم را از خطر وجودشان باخبر کنند اما خودشان به اسم و کاری که در پیش گرفته اند افتخار می کنند. با وجود این اما همین افرادی که تا پیش از این از دوربین گریزان بودند و سعی می کردند …

free download movie

روزنامه قانون