عامل جنایت تلگرامی: دلم برای همسرم تنگ شده

عامل جنایت تلگرامی: دلم برای همسرم تنگ شده
– تازه دامادی که مدعی است به خاطر اعتیاد نوعروس ۱۶ ساله اش به تلگرام او را در خواب به قتل رسانده است، دیروز در نخستین جلسه بازپرسی اظهار پشیمانی کرد. متهم بامداد شنبه ۲۶ تیر ماه پس از قتل همسر ۱۶ساله اش ۴ساعت کنار جسد او نشست و گریه کرد.

عامل جنایت تلگرامی: دلم برای همسرم تنگ شده

– تازه دامادی که مدعی است به خاطر اعتیاد نوعروس ۱۶ ساله اش به تلگرام او را در خواب به قتل رسانده است، دیروز در نخستین جلسه بازپرسی اظهار پشیمانی کرد. متهم بامداد شنبه ۲۶ تیر ماه پس از قتل همسر ۱۶ساله اش ۴ساعت کنار جسد او نشست و گریه کرد.
عامل جنایت تلگرامی: دلم برای همسرم تنگ شده

ganool review