عاملان حمله به کلیسا با «تلگرام» با یکدیگر در ارتباط بودند

عاملان حمله به کلیسا با «تلگرام» با یکدیگر در ارتباط بودند
روزنامه فرانسوی لوپاریزین طی گزارشی اعلام کرد که مهاجمان حمله به کلیسای منطقه نورماندی در شمال فرانسه از طریق نرم افزار «تلگرام» با یکدیگر در ارتباط بودند.

عاملان حمله به کلیسا با «تلگرام» با یکدیگر در ارتباط بودند

روزنامه فرانسوی لوپاریزین طی گزارشی اعلام کرد که مهاجمان حمله به کلیسای منطقه نورماندی در شمال فرانسه از طریق نرم افزار «تلگرام» با یکدیگر در ارتباط بودند.
عاملان حمله به کلیسا با «تلگرام» با یکدیگر در ارتباط بودند

اخبار دنیای دیجیتال