شکست تلویزیون از تلگرام؟

شکست تلویزیون از تلگرام؟
تعجب نکنید این شاه بیت تمامی سریال های تلویزیونی تعطیلات نوروزی سال 95 بود، با این تفاوت که در برنامه تلویزیونی “قرعه” به جای 10 میلیون تومان جایزه ویژه، برنامه سازان دست و دلبازی به خرج داده و 20 میلیون تومان جایزه درنظر گرفته بودند.

شکست تلویزیون از تلگرام؟

تعجب نکنید این شاه بیت تمامی سریال های تلویزیونی تعطیلات نوروزی سال 95 بود، با این تفاوت که در برنامه تلویزیونی “قرعه” به جای 10 میلیون تومان جایزه ویژه، برنامه سازان دست و دلبازی به خرج داده و 20 میلیون تومان جایزه درنظر گرفته بودند.
شکست تلویزیون از تلگرام؟