شبکه های واقعی اجتماعی، خانواده ، مسجد و مدرسه است

شبکه های واقعی اجتماعی، خانواده ، مسجد و مدرسه است
ابوذر منتظرالقائم، کارشناس فضای مجازی در برنامه «گفت و گوی اجتماعی» رادیو گفت و گو مطرح کرد: «تلگرام، الزاماً شبکه اجتماعی حساب نمی شود. شبکه اجتماعی واقعی، مسجد، خانواده و مدرسه هستند.»

شبکه های واقعی اجتماعی، خانواده ، مسجد و مدرسه است

ابوذر منتظرالقائم، کارشناس فضای مجازی در برنامه «گفت و گوی اجتماعی» رادیو گفت و گو مطرح کرد: «تلگرام، الزاماً شبکه اجتماعی حساب نمی شود. شبکه اجتماعی واقعی، مسجد، خانواده و مدرسه هستند.»
شبکه های واقعی اجتماعی، خانواده ، مسجد و مدرسه است

تکنولوژی جدید