سوءاستفاده ربات های تلگرام از کاربران

سوءاستفاده ربات های تلگرام از کاربران
به گزارش واحد هک و نفوذ سایبربان؛ در این شگردها کلاه برداران با وعده اعطای جایزه و قرعه کشی زمینه انواع سوءاستفاده ها را فراهم می کنند.
در فضای تلگرامی سوءاستفاده از برندهای معتبر ازجمله برندهای گوشی تلفن همراه هرازگاهی دیده می شود که اتفاقاً به دلیل آشنایی عمومی با برندها برای بسیاری از مشترکان باورپذیر می شوند.
در این شگردها کلاه برداران با وعده اعطای جایزه و قرعه کشی کاربران را به اشتباه می اندازند و زمینه انواع سوءاستفاده ها فراهم می شود که برخی ضرر مالی و امنیتی برای مشترکان در پی دارد.
ربات های …

سوءاستفاده ربات های تلگرام از کاربران

به گزارش واحد هک و نفوذ سایبربان؛ در این شگردها کلاه برداران با وعده اعطای جایزه و قرعه کشی زمینه انواع سوءاستفاده ها را فراهم می کنند.
در فضای تلگرامی سوءاستفاده از برندهای معتبر ازجمله برندهای گوشی تلفن همراه هرازگاهی دیده می شود که اتفاقاً به دلیل آشنایی عمومی با برندها برای بسیاری از مشترکان باورپذیر می شوند.
در این شگردها کلاه برداران با وعده اعطای جایزه و قرعه کشی کاربران را به اشتباه می اندازند و زمینه انواع سوءاستفاده ها فراهم می شود که برخی ضرر مالی و امنیتی برای مشترکان در پی دارد.
ربات های …
سوءاستفاده ربات های تلگرام از کاربران

بازی