سخن سرد بیر

د انشجوی عزیز! د رس که نخواند ی، اینستاگرام و تلگرام
بی قانون را هم که د نبال نمی کنی، آن وقت انتظار د اری د رس هایت را هم نیفتی؟
instagram.com/b.ghanoon
telegram.me/bighanooon

اس ام اس جدید

لایسنس نود 32