زندگی بدون ماسک در پلدختربرابر است با مرگ

زندگی بدون ماسک در پلدختربرابر است با مرگ
خبرگزاری برنا لرستان: هجوم ریزگرد به هوای لرستان منجر به واکنش های مختلف وهشدار ها وارائه تصاویرگوناگون از این آلودگی ها در فضای مجازی خصوصا تلگرام شده است.
این طرح ساخته پیام کایدی فعال محیط زیست اهل پلدختر در واکنش به سایه تلخ ریزگردها در زمینه هشدار به مردم در امر رعایت نکات ایمنی می باشد که وی برای برنا فرستاده است بااین پیام:
زندگی بدون ماسک در پلدختر =مرگ
تصویری از هجوم ریزگرد ها به هوای خیابانهای پلدخترشامگاه پنج شنبه

زندگی بدون ماسک در پلدختربرابر است با مرگ

خبرگزاری برنا لرستان: هجوم ریزگرد به هوای لرستان منجر به واکنش های مختلف وهشدار ها وارائه تصاویرگوناگون از این آلودگی ها در فضای مجازی خصوصا تلگرام شده است.
این طرح ساخته پیام کایدی فعال محیط زیست اهل پلدختر در واکنش به سایه تلخ ریزگردها در زمینه هشدار به مردم در امر رعایت نکات ایمنی می باشد که وی برای برنا فرستاده است بااین پیام:
زندگی بدون ماسک در پلدختر =مرگ
تصویری از هجوم ریزگرد ها به هوای خیابانهای پلدخترشامگاه پنج شنبه
زندگی بدون ماسک در پلدختربرابر است با مرگ

دانلود سرا