رزمندگان معاصر

رزمندگان معاصر
اتحادخبرـ قدرت مظاهری: ما نفتی ها به عسلویه می گوییم سایت. راستش را بخواهید چند روزی سایت نبودم. همکاران زنگ زدند و گفتند یک نفر ـ که حالا اسمش هم یادم نمی آید و اصطلاحا “یارو” خطابش می کنم ـ متنی توی روزنامه “جهان صنعت” گذاشته و به بچه های نفت توهین کرده است. متن را هم روی تلگرام برایم فرستادند. وقتی آن را خواندم، احساس…

رزمندگان معاصر

اتحادخبرـ قدرت مظاهری: ما نفتی ها به عسلویه می گوییم سایت. راستش را بخواهید چند روزی سایت نبودم. همکاران زنگ زدند و گفتند یک نفر ـ که حالا اسمش هم یادم نمی آید و اصطلاحا “یارو” خطابش می کنم ـ متنی توی روزنامه “جهان صنعت” گذاشته و به بچه های نفت توهین کرده است. متن را هم روی تلگرام برایم فرستادند. وقتی آن را خواندم، احساس…
رزمندگان معاصر

لوکس بلاگ