راهکارهای عبدالملکی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

راهکارهای عبدالملکی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
حجت الله عبدالملکی در نشست «مبارزه با مفاسد اقتصادی» سخنرانی خواهد کرد.
به گزارش باشگاه اندیشه، نشست اول از سلسله نشست های تحریریه اقتصادی ماهنامه «حیات» با عنوان «ده اقدام برای نجات اقتصاد ایران» به «مبارزه با مفاسد اقتصادی» اختصاص یافت.
در این نشست، حجت الله عبدالملکی سخنرانی خواهد کرد.
سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق(ع) ساعت 21:15 دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 میزبان شرکت کنندگان در نشست «مبارزه با مفاسد اقتصادی» خواهد بود.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید

راهکارهای عبدالملکی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

حجت الله عبدالملکی در نشست «مبارزه با مفاسد اقتصادی» سخنرانی خواهد کرد.
به گزارش باشگاه اندیشه، نشست اول از سلسله نشست های تحریریه اقتصادی ماهنامه «حیات» با عنوان «ده اقدام برای نجات اقتصاد ایران» به «مبارزه با مفاسد اقتصادی» اختصاص یافت.
در این نشست، حجت الله عبدالملکی سخنرانی خواهد کرد.
سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق(ع) ساعت 21:15 دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 میزبان شرکت کنندگان در نشست «مبارزه با مفاسد اقتصادی» خواهد بود.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید
راهکارهای عبدالملکی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

خرید بک لینک

wolrd press news