در تلگرام خواندم لشکر ۲۵ کربلا در محاصره است

در تلگرام خواندم لشکر ۲۵ کربلا در محاصره است
در یکی از کانال های تلگرام خواندم لشکر 25 کربلا در محاصره است. بی قرار شدم و نمی توانستم در خانه بمانم. وسایلم را جمع کردم رفتم خانه مادرم.

در تلگرام خواندم لشکر ۲۵ کربلا در محاصره است

در یکی از کانال های تلگرام خواندم لشکر 25 کربلا در محاصره است. بی قرار شدم و نمی توانستم در خانه بمانم. وسایلم را جمع کردم رفتم خانه مادرم.
در تلگرام خواندم لشکر ۲۵ کربلا در محاصره است

استخدام