درباره فیش های حقوقی مدیران کیهان و فارس

درباره فیش های حقوقی مدیران کیهان و فارس
روز نو :
همین دیروز بود که دوستی از یکی از شهرهای مرزی، فیش حقوقی منتسب به حسین شریعتمداری را برایم تلگرام کرد و پرسید: این واقعیه؟ و 10 تا علامت و استیکر تعجب هم پشت سؤالش ردیف کرده بود.
به گزارش روز نو، تا دیروز ، تصورم این بود که موضوع فیش سازی، جوّی بود که خوابید ولی با دریافت این پیام، دریافتم که در برخی نقاط، هنوز دارد موبایل به موبایل می چرخد.
افشای فیش های حقوقی نجومی، با هر هدفی رخ داده باشد، نقطه عطفی در تاریخ مطبوعات است که منصفانه باید آن را در زمره عملکردهای ارزشمند رسانه های اصولگرا …

درباره فیش های حقوقی مدیران کیهان و فارس

روز نو :
همین دیروز بود که دوستی از یکی از شهرهای مرزی، فیش حقوقی منتسب به حسین شریعتمداری را برایم تلگرام کرد و پرسید: این واقعیه؟ و 10 تا علامت و استیکر تعجب هم پشت سؤالش ردیف کرده بود.
به گزارش روز نو، تا دیروز ، تصورم این بود که موضوع فیش سازی، جوّی بود که خوابید ولی با دریافت این پیام، دریافتم که در برخی نقاط، هنوز دارد موبایل به موبایل می چرخد.
افشای فیش های حقوقی نجومی، با هر هدفی رخ داده باشد، نقطه عطفی در تاریخ مطبوعات است که منصفانه باید آن را در زمره عملکردهای ارزشمند رسانه های اصولگرا …
درباره فیش های حقوقی مدیران کیهان و فارس

خبر فرهنگیان