خروج کامیابی نیا از گروه تلگرام پرسپولیس قهر بازیکن پرسپولیس ادامه دارد

خروج کامیابی نیا از گروه تلگرام پرسپولیس قهر بازیکن پرسپولیس ادامه دارد
مدیران باشگاه پرسپولیس از غیبت هماهنگ شده کامیابی نیا خبر می دهند اما خوب می دانند که این بازیکن فعلا قهر کرده است.

خروج کامیابی نیا از گروه تلگرام پرسپولیس قهر بازیکن پرسپولیس ادامه دارد

مدیران باشگاه پرسپولیس از غیبت هماهنگ شده کامیابی نیا خبر می دهند اما خوب می دانند که این بازیکن فعلا قهر کرده است.
خروج کامیابی نیا از گروه تلگرام پرسپولیس قهر بازیکن پرسپولیس ادامه دارد

سپهر نیوز