حمایت بی بدیل وزارت ارتباطات از جنگ افزار صهیونیستی تلگرام/ فروپاشی زندگی ۶ هزار بانو در یک سال هدیه این نرم افزار به ایرانیان/۱۲ ماه فرصت عناصر نفوذی به تلگرام در جهت استفاده برای انتخابات ریاست جمهوری۹۶

حمایت بی بدیل وزارت ارتباطات از جنگ افزار صهیونیستی تلگرام/ فروپاشی زندگی ۶ هزار بانو در یک سال هدیه این نرم افزار به ایرانیان/۱۲ ماه فرصت عناصر نفوذی به تلگرام در جهت استفاده برای انتخابات ریاست جمهوری۹۶
کارشناس ارشد فضای مجازی تأکید کرد:در زمان کنونی وزارت ارتباطات نزدیک به ۶۰ درصد از کل ترافیک اینترنت کشور را به شبکه اجتماعی تلگرام اختصاص می دهد و از آثار این نرم افزار می توان به فروپاشی ۶ هزار زندگی مشترک در سال ۹۴ در اثر استفاده از تلگرام اشاره کرد که بی شباهت به حادثه تلخ ستایش در خیرآباد ورامین نمی باشند.

حمایت بی بدیل وزارت ارتباطات از جنگ افزار صهیونیستی تلگرام/ فروپاشی زندگی ۶ هزار بانو در یک سال هدیه این نرم افزار به ایرانیان/۱۲ ماه فرصت عناصر نفوذی به تلگرام در جهت استفاده برای انتخابات ریاست جمهوری۹۶

کارشناس ارشد فضای مجازی تأکید کرد:در زمان کنونی وزارت ارتباطات نزدیک به ۶۰ درصد از کل ترافیک اینترنت کشور را به شبکه اجتماعی تلگرام اختصاص می دهد و از آثار این نرم افزار می توان به فروپاشی ۶ هزار زندگی مشترک در سال ۹۴ در اثر استفاده از تلگرام اشاره کرد که بی شباهت به حادثه تلخ ستایش در خیرآباد ورامین نمی باشند.
حمایت بی بدیل وزارت ارتباطات از جنگ افزار صهیونیستی تلگرام/ فروپاشی زندگی ۶ هزار بانو در یک سال هدیه این نرم افزار به ایرانیان/۱۲ ماه فرصت عناصر نفوذی به تلگرام در جهت استفاده برای انتخابات ریاست جمهوری۹۶

دانلود سرا