حرکت پرسرعت تلگرام و عزلت شبکه های پیام رسان داخلی/ آیا مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی راهگشا خواهد بود؟

حرکت پرسرعت تلگرام و عزلت شبکه های پیام رسان داخلی/ آیا مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی راهگشا خواهد بود؟
تلگرام با نزدیک به ۲۰ میلیون کاربر در ایران در صورت انتقال به داخل کشور باید از قوانین ایران تبعیت کند؛ به این ترتیب بسیاری از مشکلات داخلی حل خواهد شد.

حرکت پرسرعت تلگرام و عزلت شبکه های پیام رسان داخلی/ آیا مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی راهگشا خواهد بود؟

تلگرام با نزدیک به ۲۰ میلیون کاربر در ایران در صورت انتقال به داخل کشور باید از قوانین ایران تبعیت کند؛ به این ترتیب بسیاری از مشکلات داخلی حل خواهد شد.
حرکت پرسرعت تلگرام و عزلت شبکه های پیام رسان داخلی/ آیا مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی راهگشا خواهد بود؟

wolrd press news