توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت

توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت
روز گذشته سیداحمد علم الهدی در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه مشهد که در حرم رضوی برگزار شد، با اشاره به اینکه 36 سال قبل در چنین روزی آمریکا روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد، گفت: این اتفاق به خاطر تهاجم دانشجویان پیروی خط امام به جاسوس خانه آمریکا بود که امام خمینی از آن اتفاق به عنوان انقلاب دوم یاد کردند.
وی ادامه داد: به مجرد قطع روابط آمریکا با ایران امام خمینی جمله ای راهبردی گفتند که در واقع برای همه نسل ها ماهیت آمریکا را روشن کرد، ایشان گفتند «ما رابطه با آمریکا را می خواهیم چه کار، رابطه …

توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت

روز گذشته سیداحمد علم الهدی در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه مشهد که در حرم رضوی برگزار شد، با اشاره به اینکه 36 سال قبل در چنین روزی آمریکا روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد، گفت: این اتفاق به خاطر تهاجم دانشجویان پیروی خط امام به جاسوس خانه آمریکا بود که امام خمینی از آن اتفاق به عنوان انقلاب دوم یاد کردند.
وی ادامه داد: به مجرد قطع روابط آمریکا با ایران امام خمینی جمله ای راهبردی گفتند که در واقع برای همه نسل ها ماهیت آمریکا را روشن کرد، ایشان گفتند «ما رابطه با آمریکا را می خواهیم چه کار، رابطه …
توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت

خرید بک لینک