توضیحات ناجا درباره کانال های اراذل

چند وقتی می شود که در کانال های تلگرام فیلمی از قدرت نمایی اراذل و اوباش شمال کشور تولید و پخش می شود.

علم و فناوری

موزیک جوان