توصیه ای اخلاقی آقای دکتر سریع القلم

توصیه ای اخلاقی آقای دکتر سریع القلم
توصیه های اخلاقی آقای دکتر سریع القلم را خیلی دوست دارم…
این که زبان بلد باشید…
پشت سر دیگران حرف نزنید…
حسود نباشید…
ذهن اولویت بندی شده داشته باشید…
و…
توصیه هایی که ایشان معمولا در سخنرانی هایشان تکرار می کنند و اخیرا بصورت متنی منسوب به ایشان در تلگرام دست به دست می شود.
ای کاش آقای دکتر سریع القلم کاش این را هم به این توصیه ها اضافه کنند:
به دانشجوی پذیرفته شده بدون کنکور کمک نکنید… حتی اگر برادر رئیس جمهور و خیلی ذینفوذ باشد.
خبر: حسین فریدون بطور غیرقانونی و با نامه سازمان سنج …

توصیه ای اخلاقی آقای دکتر سریع القلم

توصیه های اخلاقی آقای دکتر سریع القلم را خیلی دوست دارم…
این که زبان بلد باشید…
پشت سر دیگران حرف نزنید…
حسود نباشید…
ذهن اولویت بندی شده داشته باشید…
و…
توصیه هایی که ایشان معمولا در سخنرانی هایشان تکرار می کنند و اخیرا بصورت متنی منسوب به ایشان در تلگرام دست به دست می شود.
ای کاش آقای دکتر سریع القلم کاش این را هم به این توصیه ها اضافه کنند:
به دانشجوی پذیرفته شده بدون کنکور کمک نکنید… حتی اگر برادر رئیس جمهور و خیلی ذینفوذ باشد.
خبر: حسین فریدون بطور غیرقانونی و با نامه سازمان سنج …
توصیه ای اخلاقی آقای دکتر سریع القلم

شبکه خانگی