تلگرام 50 نفر را به بیمارستان کشاند

همراه یک بیمار در بیمارستان بابل وقتی با ارسال پیام تلگرامی از مردم درخواست اهدای خون کرد، پای 50 نفر به بیمارستان باز شد.

آلرژی و تغذیه

خبرگذاری خوزستان