تلگرام سرخط شایعه در فضای مجازی

تلگرام سرخط شایعه در فضای مجازی
ایتنا- واعظی: منابعی که اقدام به تولید اخبار می کنند و معلوم نیست از کجا مجوز تولید و انتشار اخبار گرفته اند ساماندهی خواهند شد.

تلگرام سرخط شایعه در فضای مجازی

ایتنا- واعظی: منابعی که اقدام به تولید اخبار می کنند و معلوم نیست از کجا مجوز تولید و انتشار اخبار گرفته اند ساماندهی خواهند شد.
تلگرام سرخط شایعه در فضای مجازی

مرکز فیلم