تلگرام باید به ایران بیاید

تلگرام باید به ایران بیاید
مصوبه شنبه شب شورای عالی فضای مجازی آن قدری که در برخی رسانه های مهم خارجی بازتاب یافت در رسانه های داخلی مورد توجه قرار نگرفت. الزام شبکه های خارجی پیام رسان تلفن همراه برای انتقال اطلاعات کاربران ایرانی به داخل کشور!

تلگرام باید به ایران بیاید

مصوبه شنبه شب شورای عالی فضای مجازی آن قدری که در برخی رسانه های مهم خارجی بازتاب یافت در رسانه های داخلی مورد توجه قرار نگرفت. الزام شبکه های خارجی پیام رسان تلفن همراه برای انتقال اطلاعات کاربران ایرانی به داخل کشور!
تلگرام باید به ایران بیاید

خبرگزاری اصفحان