تصمیم عجیب تلگرام برای خداحافظی با کاربران ایرانی؟!

تصمیم عجیب تلگرام برای خداحافظی با کاربران ایرانی؟!
صفحه ای که ادعا شده وابسته به تلگرام است ولی صحت آن برای خبرنگار سیتنا تایید نشده، نوشته است: نمی توانیم با تصمیم شورای عالی فضای مجازی ایران مبنی بر انتقال سرور به داخل ایران موافقت کنیم و احتمالا فقط تا یک سال دیگر بین ایرانیان خواهیم بود.

تصمیم عجیب تلگرام برای خداحافظی با کاربران ایرانی؟!

صفحه ای که ادعا شده وابسته به تلگرام است ولی صحت آن برای خبرنگار سیتنا تایید نشده، نوشته است: نمی توانیم با تصمیم شورای عالی فضای مجازی ایران مبنی بر انتقال سرور به داخل ایران موافقت کنیم و احتمالا فقط تا یک سال دیگر بین ایرانیان خواهیم بود.
تصمیم عجیب تلگرام برای خداحافظی با کاربران ایرانی؟!

بازی