تدارک تلگرام برای اثرگذاری بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶

تدارک تلگرام برای اثرگذاری بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶
یک کارشناس فضای مجازی با اشاره به تدارک گسترده «تلگرام» برای اثرگذاری بر نتیجه «انتخابات ریاست جمهوری ۹۶»گفت: تلگرام به نوعی مدیریت افکار عمومی در کشورمان را در دست گرفته است و به وسیله این مدیریت، جامعه را به سمت و سویی که می خواهد می کشاند.

تدارک تلگرام برای اثرگذاری بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶

یک کارشناس فضای مجازی با اشاره به تدارک گسترده «تلگرام» برای اثرگذاری بر نتیجه «انتخابات ریاست جمهوری ۹۶»گفت: تلگرام به نوعی مدیریت افکار عمومی در کشورمان را در دست گرفته است و به وسیله این مدیریت، جامعه را به سمت و سویی که می خواهد می کشاند.
تدارک تلگرام برای اثرگذاری بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶

خرم خبر