بفرمایید تلگرام و اینستاگرام اعتدالی!

بفرمایید تلگرام و اینستاگرام اعتدالی!
ای کاش آن روزی که آقای رئیس جمهور به کنایه گفت «ما حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی به عنوان یک حق شهروندی را در کشورمان به رسمیت می شناسیم و امروز سواد به معنای ورود آسان به جامعه بزرگ اطلاعاتی و اینترنت است»، یکی از مشاوران ایشان به وی گوشزد می کرد که 25 درصد از محتوای این جامعه بزرگ اطلاعاتی، تولیداتی است که جزئیات روابط نامشروع را به وقیحانه ترین وجه ممکن نشان می دهد…

بفرمایید تلگرام و اینستاگرام اعتدالی!

ای کاش آن روزی که آقای رئیس جمهور به کنایه گفت «ما حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی به عنوان یک حق شهروندی را در کشورمان به رسمیت می شناسیم و امروز سواد به معنای ورود آسان به جامعه بزرگ اطلاعاتی و اینترنت است»، یکی از مشاوران ایشان به وی گوشزد می کرد که 25 درصد از محتوای این جامعه بزرگ اطلاعاتی، تولیداتی است که جزئیات روابط نامشروع را به وقیحانه ترین وجه ممکن نشان می دهد…
بفرمایید تلگرام و اینستاگرام اعتدالی!

فروش بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی