برکناری و انتصاب مدیران دو بیمارستان بزرگ کرمانشاه/ اعلام شبانه در تلگرام!

برکناری و انتصاب مدیران دو بیمارستان بزرگ کرمانشاه/ اعلام شبانه در تلگرام!
مرصادنیوز: پس از گزارشهای انتقادی مرصاد در خصوص وضعیت ناگوار برخی از بیمارستان های شهر کرمانشاه، مدیران دو بیمارستان بزرگ برکنار شدند.

برکناری و انتصاب مدیران دو بیمارستان بزرگ کرمانشاه/ اعلام شبانه در تلگرام!

مرصادنیوز: پس از گزارشهای انتقادی مرصاد در خصوص وضعیت ناگوار برخی از بیمارستان های شهر کرمانشاه، مدیران دو بیمارستان بزرگ برکنار شدند.
برکناری و انتصاب مدیران دو بیمارستان بزرگ کرمانشاه/ اعلام شبانه در تلگرام!

ganool review