بررسی نقش قوم لر بختیاری در مشروطه

بررسی نقش قوم لر بختیاری در مشروطه
نقش قوم لر بختیاری در فتح تهران و پیروزی مشروطه بررسی می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، جمعیت هبستگی زاگرس همایش بزرگ مشروطه را برگزار می کند.
موضوع این همایش، نقش قوم لر بختیاری در فتح تهران و پیروزی مشروطه می باشد.
علاقه مندان پنجشنبه 7 مرداد 1395 ساعت 16 تا 19 به تهران، تقاطه سمیه و حافظ، تالار اندیشه مراجعه کنند.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

بررسی نقش قوم لر بختیاری در مشروطه

نقش قوم لر بختیاری در فتح تهران و پیروزی مشروطه بررسی می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، جمعیت هبستگی زاگرس همایش بزرگ مشروطه را برگزار می کند.
موضوع این همایش، نقش قوم لر بختیاری در فتح تهران و پیروزی مشروطه می باشد.
علاقه مندان پنجشنبه 7 مرداد 1395 ساعت 16 تا 19 به تهران، تقاطه سمیه و حافظ، تالار اندیشه مراجعه کنند.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.
بررسی نقش قوم لر بختیاری در مشروطه

موسیقی