بانک مسکن ربات تلگرام راه اندازی کرد

بانک مسکن ربات تلگرام راه اندازی کرد
اخبار پولی مالی- بانک مسکن در اقدامی نوآورانه و برای اولین بار در سیستم بانکی کشور ربات تلگرام را به منظور ارایه خدمات مورد نیاز به کاربران و مخاطبان خود راه اندازی کرد.

بانک مسکن ربات تلگرام راه اندازی کرد

اخبار پولی مالی- بانک مسکن در اقدامی نوآورانه و برای اولین بار در سیستم بانکی کشور ربات تلگرام را به منظور ارایه خدمات مورد نیاز به کاربران و مخاطبان خود راه اندازی کرد.
بانک مسکن ربات تلگرام راه اندازی کرد

خرید vpn نت باران

car