اولتیماتوم یک ساله به تلگرام برای استقرار دیتاها در ایران

اولتیماتوم یک ساله به تلگرام برای استقرار دیتاها در ایران
شورای عالی فضای مجازی، شرکت های خارجی پیام رسان را ملزم کرد برای ادامه فعالیت خود همه اطلاعات مرتبط با ایرانیان را به داخل منتقل کنند / بعد از ورود انواع شبکه های مجازی همچون«وایبر» ، «واتس آپ»، «لاین» و… به ایران، ناگهان شبکه ای قد علم کرد که توانست خیل کثیری از ایرانیان را به خود مشغول کند…

اولتیماتوم یک ساله به تلگرام برای استقرار دیتاها در ایران

شورای عالی فضای مجازی، شرکت های خارجی پیام رسان را ملزم کرد برای ادامه فعالیت خود همه اطلاعات مرتبط با ایرانیان را به داخل منتقل کنند / بعد از ورود انواع شبکه های مجازی همچون«وایبر» ، «واتس آپ»، «لاین» و… به ایران، ناگهان شبکه ای قد علم کرد که توانست خیل کثیری از ایرانیان را به خود مشغول کند…
اولتیماتوم یک ساله به تلگرام برای استقرار دیتاها در ایران

موزیک سرا