انتقام گیری تلگرامی با ابزار جاسوسی

انتقام گیری تلگرامی با ابزار جاسوسی
مهندس جوان وقتی فهمید دختر مورد علاقه اش قصد ترک او را دارد، دست به انتقام گیری عجیبی زد. او با نصب ابزار جاسوسی در خودروی دخترجوان از او فیلم گرفت و در تلگرام پخش کرد.

انتقام گیری تلگرامی با ابزار جاسوسی

مهندس جوان وقتی فهمید دختر مورد علاقه اش قصد ترک او را دارد، دست به انتقام گیری عجیبی زد. او با نصب ابزار جاسوسی در خودروی دخترجوان از او فیلم گرفت و در تلگرام پخش کرد.
انتقام گیری تلگرامی با ابزار جاسوسی

پرس نیوز