انتقال اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام به داخل

انتقال اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام به داخل
براساس مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، اطلاعات کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی مانند تلگرام باید به داخل کشور منتقل شود.

انتقال اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام به داخل

براساس مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، اطلاعات کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی مانند تلگرام باید به داخل کشور منتقل شود.
انتقال اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام به داخل

خرم خبر