اقدام تلگرام علیه جریان مقاومت یمن

اقدام تلگرام علیه جریان مقاومت یمن
سیستم پیام رسانی تلگرام کانال شبکه خبری المسیره که اخبار و گزارش های همسو با انصار الله و مخالف عربستان را پوشش می داد، مسدود کرد.

اقدام تلگرام علیه جریان مقاومت یمن

سیستم پیام رسانی تلگرام کانال شبکه خبری المسیره که اخبار و گزارش های همسو با انصار الله و مخالف عربستان را پوشش می داد، مسدود کرد.
اقدام تلگرام علیه جریان مقاومت یمن

سپهر نیوز