افرادی در شورای عالی فضای مجازی هستند که اجازه نمی دهند جلسات برگزار شود

افرادی در شورای عالی فضای مجازی هستند که اجازه نمی دهند جلسات برگزار شود
یک کارشناس فضای مجازی در خصوص تاثیرات شبکه اجتماعی تلگرام در برنامه “صبح و گفت وگو” رادیو گفت وگو اظهار داشت ؛افرادی در بدنه شورای عالی فضای مجازی هستند که اجازه نمی دهند جلسات برگزار شود و اگر به مصوبه نیز دست یابند، اجازه اجرا را نمی دهند؛ امروز اپراتورها به جان فرهنگ ملت ما افتاده اند… که نشان می دهد رها شدگی که حضرت آقا بدان اشاره می کنند، در حوزه فضای مجازی ما وجود دارد.

افرادی در شورای عالی فضای مجازی هستند که اجازه نمی دهند جلسات برگزار شود

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص تاثیرات شبکه اجتماعی تلگرام در برنامه “صبح و گفت وگو” رادیو گفت وگو اظهار داشت ؛افرادی در بدنه شورای عالی فضای مجازی هستند که اجازه نمی دهند جلسات برگزار شود و اگر به مصوبه نیز دست یابند، اجازه اجرا را نمی دهند؛ امروز اپراتورها به جان فرهنگ ملت ما افتاده اند… که نشان می دهد رها شدگی که حضرت آقا بدان اشاره می کنند، در حوزه فضای مجازی ما وجود دارد.
افرادی در شورای عالی فضای مجازی هستند که اجازه نمی دهند جلسات برگزار شود

عکس های داغ جدید