اعتیاد یک زن به تلگرام جنایت آفرید

اعتیاد یک زن به تلگرام جنایت آفرید
اعتیاد زن جوان به تلگرام، دعوایی بین او و شوهرش به راه انداخت که پایان تلخی داشت.
به گزارش همشهری، او پیش از سال نو، قهر کرد و از خانه رفت اما وقتی با وساطت اطرافیان برای آشتی کنان به خانه برگشت قربانی خشم شوهرش شد.
ساعت 7:45صبح 27اسفند سال گذشته پسر22ساله ای با کلانتری 111هفت چنار تماس گرفت و با صدایی لرزان خبر از قتل مادرش داد. مأموران پس از حضور در محل ماجرا را به قاضی سعید احمدبیگی، بازپرس ویژه قتل تهران مخابره کردند و تحقیقات در این پرونده شروع شد. محل جنایت آپارتمانی در خیابان هفت چنار بود.
تیم …

اعتیاد یک زن به تلگرام جنایت آفرید

اعتیاد زن جوان به تلگرام، دعوایی بین او و شوهرش به راه انداخت که پایان تلخی داشت.
به گزارش همشهری، او پیش از سال نو، قهر کرد و از خانه رفت اما وقتی با وساطت اطرافیان برای آشتی کنان به خانه برگشت قربانی خشم شوهرش شد.
ساعت 7:45صبح 27اسفند سال گذشته پسر22ساله ای با کلانتری 111هفت چنار تماس گرفت و با صدایی لرزان خبر از قتل مادرش داد. مأموران پس از حضور در محل ماجرا را به قاضی سعید احمدبیگی، بازپرس ویژه قتل تهران مخابره کردند و تحقیقات در این پرونده شروع شد. محل جنایت آپارتمانی در خیابان هفت چنار بود.
تیم …
اعتیاد یک زن به تلگرام جنایت آفرید

فروش بک لینک