اعتراض آرام آبی ها

اعتراض آرام آبی ها
چیا فوادی
این روزها به نظر می رسد در فضای فوتبال ایران شاید سایت ها و روزنامه های ورزشی مانند گذشته تعیین کننده نباشند. طبق شواهد موجود به نظر می رسد این شبکه های اجتماعی هستند که در این ایام تعیین کننده شده اند. اینستاگرام، فیسبوک، توییتر و اخیرا تلگرام با کانال ها و گروه هایش، فضای فوتبال ایران را در اختیار گرفته اند. یک فراخوان مجازی برای یک بازی 100 هزار نفر را به ورزشگاه کشاند. اگر یادتان باشد در روزهایی که استقلال به بحران خورده بود و با اینکه در صدر بود اما از بازی های خود نتیجه مناسب رابه دس …

اعتراض آرام آبی ها

چیا فوادی
این روزها به نظر می رسد در فضای فوتبال ایران شاید سایت ها و روزنامه های ورزشی مانند گذشته تعیین کننده نباشند. طبق شواهد موجود به نظر می رسد این شبکه های اجتماعی هستند که در این ایام تعیین کننده شده اند. اینستاگرام، فیسبوک، توییتر و اخیرا تلگرام با کانال ها و گروه هایش، فضای فوتبال ایران را در اختیار گرفته اند. یک فراخوان مجازی برای یک بازی 100 هزار نفر را به ورزشگاه کشاند. اگر یادتان باشد در روزهایی که استقلال به بحران خورده بود و با اینکه در صدر بود اما از بازی های خود نتیجه مناسب رابه دس …
اعتراض آرام آبی ها

بازی