استفاده از تلگرام برای انجام امور اداری جرم محسوب می شود.

استفاده از تلگرام برای انجام امور اداری جرم محسوب می شود.
وکیل ملت: معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد: استفاد ه از پیام رسان های موبایل محور خارجی خصوصا تلگرام، برای انجام امور اداری ممنوع است.

استفاده از تلگرام برای انجام امور اداری جرم محسوب می شود.

وکیل ملت: معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد: استفاد ه از پیام رسان های موبایل محور خارجی خصوصا تلگرام، برای انجام امور اداری ممنوع است.
استفاده از تلگرام برای انجام امور اداری جرم محسوب می شود.

اندروید