استخدام کارمند خانم جهت همکاری در یک کار تحقیقاتی در موسسه فرهنگی حوالی میدان توحید تهران

استخدام کارمند خانم جهت همکاری در یک کار تحقیقاتی در موسسه فرهنگی حوالی میدان توحید تهران
استخدام کارمند خانم جهت همکاری در یک کار تحقیقاتی در موسسه فرهنگی حوالی میدان توحید تهران

استخدام کارمند خانم
استخدام کارمند خانم
به یک کارمند خانم آشنا به تایپ با روابط عمومی نسبتا خوب ، فعال و پر حوصله ، باهوش و دقیق ، جهت همکاری در یک کار تحقیقاتی در موسسه فرهنگی حوالی میدان توحید تهران با حقوق مکفی نیازمندیم.
متقاضیان استخدام کارمند میتوانند مشخصات خود را به آیدی تلگرام زیر ارسال فرمایند
@paydar95

استخدام کارمند خانم جهت همکاری در یک کار تحقیقاتی در موسسه فرهنگی حوالی میدان توحید تهران

استخدام کارمند خانم جهت همکاری در یک کار تحقیقاتی در موسسه فرهنگی حوالی میدان توحید تهران

استخدام کارمند خانم
استخدام کارمند خانم
به یک کارمند خانم آشنا به تایپ با روابط عمومی نسبتا خوب ، فعال و پر حوصله ، باهوش و دقیق ، جهت همکاری در یک کار تحقیقاتی در موسسه فرهنگی حوالی میدان توحید تهران با حقوق مکفی نیازمندیم.
متقاضیان استخدام کارمند میتوانند مشخصات خود را به آیدی تلگرام زیر ارسال فرمایند
@paydar95
استخدام کارمند خانم جهت همکاری در یک کار تحقیقاتی در موسسه فرهنگی حوالی میدان توحید تهران

طاووس موزیک