از آشنایی در تلگرام تا سرقت از خوابگاه دختران

– دختر دانشجو پس از آشنایی با پسری در تلگرام، نقشه سرقت در خوابگاه دخترانه را کشید تا بتواند با پسر مورد علاقه اش ازدواج کند.

اخبار

عرفان دینی