اختصاص رتبه اول کشف جرائم سایبری استان به پلیس فتای گلپایگان

اختصاص رتبه اول کشف جرائم سایبری استان به پلیس فتای گلپایگان
سرهنگ حسین بساطی با عنوان اینکه پلیس فتای گلپایگان رتبه اول کشف جرائم سایبری در استان را بخود اختصاص داده است تصریح کرد: 54 درصد جرائم فضای مجازی شهرستان در تلگرام اتفاق می افتد

اختصاص رتبه اول کشف جرائم سایبری استان به پلیس فتای گلپایگان

سرهنگ حسین بساطی با عنوان اینکه پلیس فتای گلپایگان رتبه اول کشف جرائم سایبری در استان را بخود اختصاص داده است تصریح کرد: 54 درصد جرائم فضای مجازی شهرستان در تلگرام اتفاق می افتد
اختصاص رتبه اول کشف جرائم سایبری استان به پلیس فتای گلپایگان

گروه تلگرام