آینده تلگرام و دیگر پیام رسان ها در ایران

آینده تلگرام و دیگر پیام رسان ها در ایران
ایستانیوز:تنها دو کشور در دنیا هستند که در آن ها تلگرام رتبه ی نخست را دارد: اولی ایران است و دومی ازبکستان. آیا تلگرام همچنان کاربران ایرانی اش را حفظ خواهد کرد؟

آینده تلگرام و دیگر پیام رسان ها در ایران

ایستانیوز:تنها دو کشور در دنیا هستند که در آن ها تلگرام رتبه ی نخست را دارد: اولی ایران است و دومی ازبکستان. آیا تلگرام همچنان کاربران ایرانی اش را حفظ خواهد کرد؟
آینده تلگرام و دیگر پیام رسان ها در ایران

سپهر نیوز