آیا تلگرام به ایران می آید؟

آیا تلگرام به ایران می آید؟
مازندمجلس: شرکت های خارجی پیام رسان فعال در داخل برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند.

آیا تلگرام به ایران می آید؟

مازندمجلس: شرکت های خارجی پیام رسان فعال در داخل برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند.
آیا تلگرام به ایران می آید؟

عکس